VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

KONTAKT: neon@loveledneon.sk, +420 226 226 0661. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ

1.1.1. Internetový obchod na adrese https://www.loveledneon.cz (ďalej len „internetový obchod“) a kamenná predajňa (ďalej len „kamenná predajňa“) na adrese Bělohorská 2336/243, Praha 6, 169 00, Malý Břevnov, sú prevádzkované spoločnosťou SAG GROUP s.r.o. se sídlom na Bělohorská 2336/243, Praha 6, 169 00, Malý Břevnov, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, IČO: 09917586, (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“), bankové spojenie: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:15555527/5500

 


1.2. Kupujúci

1.2.1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu či kamennej predajne, bez ohľadu na to, či koná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

1.2.2. Spotrebiteľom je kupujúci fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.2.3. Podnikateľom je kupujúca osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

 


1.3. Obchodné podmienky

1.3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu či na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim v kamennej predajni (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.3.2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednanie alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

1.3.3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa súčasne riadia zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby

 


2.1. Ponuka tovaru

Tovar ponúkaný prostredníctvom stránok internetového obchodu je ponukou tovaru, ktorá má iba informatívny charakter. Samotná ponuka tovaru sa, bez ďalšieho, nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle § 1732 odseku 2 Občianskeho zákonníka a prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom ponúkaného tovaru.

 


2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formulára na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára kupujúci najprv vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (viď čl. 2.4.1.) a spôsobu platby (viď čl. 2.5.1.) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

2.2.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal av celom rozsahu s nimi súhlasí.

 


2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy kupujúceho (objednávku), pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami a/alebo pokiaľ prevádzkovateľ nemá konkrétny a objektívny dôvod domnievať sa, že kupujúci kúpnu zmluvu poruší či opätovne zneužije výhody predĺženej možnosti vrátenia tovaru. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu prostredníctvom správy na elektronickú adresu kupujúceho.

2.3.2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prevádzkovateľom zaslaná kupujúcemu na elektronickú adresu, ktorú uviedol v objednávke.

2.3.3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 


2.4. Spôsob dopravy

2.4.1. Ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.

2.4.2. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení objednávky.

2.4.3. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.4.4. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

 

2.5. Spôsob platby

2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: platobnou kartou cez internet cez platobnú bránu, bankovým prevodom po dokončení objednávky, platobnou kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere na výdajnom mieste prevádzkovateľa. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa požadovať od konkrétneho kupujúceho v odôvodnených prípadoch platbu vopred a umožniť takému kupujúcemu platbu iba týmto spôsobom.

2.5.2. Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a kúpna cena odpočítaná z účtu kupujúceho.

2.5.3. Pri voľbe platby bankovým prevodom uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Na vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísaniu príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.5.4 V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

2.5.5. Všetky zmeny vrátane zmien cien v internetovom obchode sú vyhradené. Cena je platná v dobe objednania.

2.5.6. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH, pokiaľ nie je pri cene výslovne uvedené, že cena je uvedená bez DPH.

2.5.7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

2.5.8. Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe.

 


2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzavretia kúpnej zmluvy

2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ho kupujúci neprevezme. Spotrebiteľ v Českej republike je povinný predávajúcemu uhradiť vzniknutú škodu vzniknutú na poštovnom vyčíslenú na 120, - Sk. Spotrebiteľ zo Slovenska je povinný predávajúcemu (SAG GROUP s.r.o.) uhradiť vzniknutú škodu na poštovnom vyčíslenú na 9,-€.

2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

2.6.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods.1 písm. e) občianskeho zákonníka.

2.6.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odseku 2 Občianskeho zákonníka.

2.6.6. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť kupujúcemu doručované na elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 


2.7. Darčekové poukazy a zľavové kódy

2.7.1. Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať kódy obsiahnuté na zakúpených darčekových poukazoch a zľavové kódy poskytnuté prevádzkovateľom v súlade s ich pravidlami.

2.7.2. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy ani zľavové kódy:

nie je možné uplatňovať opakovane;

nemožno vzájomne kombinovať.

2.7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu alebo darčekového poukazu, má kupujúci nárok na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. V prípade darčekového poukazu ďalej vystaví predávajúci nový darčekový poukaz v zodpovedajúcej hodnote. Predávajúci však môže rozhodnúť o tom, či av akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

2.7.4. Ak má darčekový poukaz alebo zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz alebo zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.5. Darčekový poukaz ani zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu alebo zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu alebo zľavového kódu ani na nový darčekový poukaz alebo zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného darčekového poukazu alebo zľavového kódu.

2.7.6. V prípade, že darčekový poukaz alebo zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov a zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz alebo zľavový kód odmietnuť a od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

 

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia lehota

3.1.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených nižšie tovar zašle kupujúcemu čo najskôr. V prípade platby kreditnou kartou cez internet prostredníctvom platobnej brány a bankovým prevodom po dokončení objednávky prevádzkovateľ odošle tovar až po pripísaní platby na svoj bankový účet. Dodacia lehota, ak je uvedená pre tovar, je len informatívna a pre prevádzkovateľa nie je záväzná.

3.1.2. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené oneskorením pri odoslaní alebo dodaní tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

 


3.2. Preprava, dodanie a prevzatie tovaru

3.2.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru tým, že ho prevezme. V okamihu prevzatia Tovaru prechádza riziko poškodenia tovaru aj na kupujúceho.

3.2.2. Predávajúci zašle kupujúcemu na požiadanie daňový doklad v elektronickej podobe.

3.2.3. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád o tom bezodkladne informovať dopravcu. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnený vstup do zásielky, sa odporúča, aby kupujúci zásielku nevybral od dopravcu a vyplnil záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka obsahujúca tovar bola neporušená.

3.2.4. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, nevyhovujúceho tovaru atď., ktoré neboli zrejmé pri prevzatí zásielky od dopravcu, je Kupujúci povinný uplatniť ihneď po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za škody na Tovare vzniknuté pri jeho preprave, pokiaľ kupujúci neodkladne neuplatní takúto škodu v súlade s odsekom 1. 3.2.3. a 3.2.4. týchto obchodných podmienok.

3.2.5. Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než je uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

3.2.6. Ak kupujúci tovar, ktorý si už objednal, neprevezme, prevádzkovateľ nie je povinný mu zaslať novoobjednaný tovar.

3.2.7. V prípade, že kupujúci objedná (prostredníctvom jednej alebo viacerých objednávok) spolu viac ako 4 ks tovaru v jeden kalendárny deň, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo reklamovať náklady spojené s prepravou takéhoto tovaru vo výške nepresahujúcej 74 Kč a / alebo požadovať úhradu tovaru vopred ako jedinú možnosť úhrady. Prevádzkovateľ si túto možnosť vyhradzuje aj v prípade opakovaného neoprávneného vrátenia zjavne použitého tovaru tým istým Kupujúcim.

 


4. Odstúpenie od zmluvy o predaji a vrátení finančných prostriedkov Spotrebiteľovi

4.1. Všetok tovar na loveledneon.cz je vyrobený na mieru a nie je možné ho vrátiť (podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka).
To platí aj pre tovar v sekcii E-SHOP, ktorý je vyrobený na základe vašej objednávky, s láskou a starostlivosťou priamo pre vás.

4.1.2. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ odovzdá Tovar alebo preukáže, že tovar zaslal prevádzkovateľovi.

4.1.3. Ak odstúpi kupujúci od Kúpnej zmluvy a odošle tovar prevádzkovateľovi, tovar nebude akceptovaný, alebo bude zaslaný späť na náklady spotrebiteľa a v prípade preukázateľného vrátenia nedoručiteľnej zásielky zničený prevádzkovateľom bez nároku kupujúceho na vrátenie Kúpnej ceny, s ktorou Kupujúci týmto súhlasí.

4.1.4. Ak je spolu s tovarom Kupujúcemu poskytnutý dar, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s doložkou o uvoľnení, že ak odstúpi kupujúci od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru zaniká a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť poskytnutý darček Predávajúcemu, s ktorým kupujúci týmto súhlasí.

4.1.5. v prípade tovaru zakúpeného v našom obchode je možné tovar, ktorý nie je opotrebovaný, v pôvodnom nenatretom obale a so štítkom, vymeniť za iný tovar do 14 dní od zakúpenia.

4.1.6. v prípade tovaru na zákazku nie je možné odstúpiť od zmluvy po vykonaní objednávky.

4.2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

4.2.1. Prevádzkovateľ sa stará o dobrú orientáciu v oblasti trhu s predaným tovarom a dostatočnou dodávkou, výnimočne však môžu nastať situácie, keď nebude schopný dodať objednaný tovar za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od Kúpnej zmluvy a kupujúci týmto pre tieto výnimočné prípady súhlasí s týmto postupom.

4.2.2. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj vtedy, ak došlo k významným zmenám v cenách dodávateľa objednaného Tovaru, ak došlo k významným zmenám v cenách prepravy tovaru, alebo ak prevádzkovateľ zistí, že tovar bol omylom ponúknutý za nesprávnu cenu a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu Kúpnej zmluvy, t.j. zvýšenie ceny tovaru alebo zvýšenie prepravných nákladov, a kupujúci v takýchto prípadoch s týmto postupom súhlasí.

4.2.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, alebo s takýmto Kupujúcim vôbec neuzavrieť zmluvu, ak Kupujúci podstatným spôsobom porušil niektoré zo svojich povinností v ktoromkoľvek z predchádzajúcich zmluvných vzťahov s predávajúcim. Na účely odstúpenia od zmluvy sa porušenie predchádzajúceho zmluvného vzťahu podstatným spôsobom považuje za konanie v zmysle článku 2002 ods. 1 zmluvy. 2 Občianskeho zákonníka.

4.2.4. Ak prevádzkovateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný o tom Kupujúceho bezodkladne informovať na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytváraní objednávky. Okrem toho je povinný vrátiť kupujúcemu celú kúpnu cenu Tovaru, ak už bola zaplatená, prípadne znížená v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

5. Práva z chybného plnenia

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občianskeho zákonníka) a zákonom o ochrane.

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci môže všeobecne očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.3. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v zákonom stanovenej dobe, tj 24 mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k ​​veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť.

5.4. Práva z chybného plnenia môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzky (výdajné miesto). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

5.5. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je kupujúci povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ odporúča za týmto účelom predložiť najmä potvrdenie o kúpe.

5.6. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať popis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ju spôsobila tretia osoba odlišná od predávajúceho a bez jeho zavinenia.

5.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii zo strany spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia zo strany spotrebiteľa vrátane odstránenia vady bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Prednostným spôsobom vybavenia reklamácie je vrátenie kúpnej ceny.

5.9. Ak prevádzkovateľ reklamáciu neodmietne, vystaví kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie, ktorá bude obsahovať okrem iného identifikáciu prevádzkovateľa a kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci uprednostňuje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka prevádzkovateľa.

5.10. Spotrebiteľ má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva z chybného plnenia.

5.11. O tom, že bola reklamácia vybavená a akým spôsobom je prevádzkovateľ povinný kupujúceho informovať, a to na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri reklamácii alebo prostredníctvom iného kontaktného údaja, podľa ktorého bude možné kupujúceho upozorniť na vybavenie reklamácie. Prevádzkovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru.

5.12. V prípade, že si kupujúci nevyzdvihne v lehote stanovenej prevádzkovateľom reklamovaný tovar, je prevádzkovateľ oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí prevádzkovateľ kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

5.13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, zranenia alebo poškodenia majetku, či už priame alebo nepriame, spôsobené chybou dodaného tovaru, pokiaľ táto strata, zranenie alebo poškodenie majetku nevzniklo nedbalosťou, opomenutím alebo úmyslom na strane prevádzkovateľa.

5.14. Na reklamáciu tovaru je možné použiť tento formulár.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a ďalšej príslušnej legislatíve. Naše registračné číslo na Úrade pre ochranu osobných údajov je 00073849.

6.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (podnikatelia, platcovia DPH), elektronická adresa, pohlavie, číslo bankového účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, prevádzkovanie vernostného programu a na účely vedenia užívateľského účtu. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného oznámenia odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

6.3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

6.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

6.5. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.6. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

6.7. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

6.8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

6.9. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať. Jednotlivé cookies je možné taktiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.

 


7. Záverečné ustanovenia

7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

7.2. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy. V neupravených otázkach sa uplatní postup podľa pravidiel predpisov občianskeho práva.

7.3. Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté predo dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

7.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom, s vylúčením všetkých kolíznych noriem. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na prerokovanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Predtým než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu pre vyriešenie vzniknutej situácie najskôr využiť elektronickú adresu neon@loveledneon.sk.

 


V Prahe dňa 18.11.2022

SAG GROUP s.r.o.

Máte otázku? Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme

Chcem správu len na e-mail